تاثیرات دولت ها در صنایع مختلف (تحلیل بنیادی مقدماتی)