بهترین سهام بنیادی صنعت سیمان (آبان ۱۴۰۱)

در این ویدیو با استفاده از نرم افزار مربوطه به بررسی بهترین سهام بنیادی صنعت سیمان با استفاده از غربالگری توسط فیلترهای زیر می پردازیم :
۱. تایید شدن روند سودآوری TTM
۲. رشد حداقل ۱۰درصد شیب TTM
۳. رشد حداقل ۴۰درصدی در کانسلیم
۴. آخرین گزارش شرکت ، بهترین گزارش در یک سال گذشته
۵. رشد حداقل ۴۰درصد مقدار فروش کل در فصل جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته
۶. رشد نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت
نکته مهم : این گزارش در ۲۸ آبان ۱۴۰۱ تهیه شده است و با انتشار گزارش های جدید شرکت ها ممکن است تغییر کند .