این روزها از هر زمان دیگری به احیای برجام نزدیکتریم و مصاحبه ها و صحبت های انجام شده نشان می دهد که احتمالا در روزهای آینده شاهد توافقاتی در مذاکرات باشیم. پرسش این است که بعد از برجام کدام گروه ها مستعد رشدند؟ «مشاهده متن کامل خبر»