امروز نماد وسالت بازگشایی شد و با رشد قابل توجه قیمت مواجه شد. تابلوی امروز وسالت در اولین روز کاری آن بعد از چند روز توقف چگونه بود؟ «مشاهده متن کامل خبر»