آشنایی با مفاهیم بورس تهران (بخش ۳)

بخش ۳ : شاخص کل یا هم وزن