آشنایی با مفاهیم بورس تهران (بخش ۱۰)

بخش ۱۰ : پیشخور شدن قیمت